header_concordia.png
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Vrijwilligers 
Vrijwilligers
 

Concordia is een middelgrote hockeyclub met relatief veel jeugdleden.

De club telt zo’n 700 leden waarvan 500 jeugdlid zijn. De laatste jaren is de club sterk gegroeid via de jeugdleden met enige terugloop van de senioren.


De missie van Concordia is: "de familievereniging mét ambitie"

 

  1. Concordia wil als sportclub primair de hockeysport in Midden-Limburg bevorderen
  2. Concordia wil een sterke positie verwerven in de hockeysport. Concreet vertaalt zich dat in de ambitie dat onze eerste teams in de eerste klasse of hoger spelen.
  3. Concordia wil het welbevinden van de leden van de vereniging bevorderen door het organiseren van activiteiten en door het investeren in een hoog niveau van teamkwaliteit
  4. Concordia investeert sterk in gastvrijheid, sfeer, gezelligheid en vriendschap. Respect en sportiviteit klinken door in onze gedragscode en in ons handelen.
  5. Concordia is een goede vriend van de buurt.

 

Het zal duidelijk zijn dat voor het realiseren van deze ambities vele vrijwilligers nodig zijn. Onze eerste ambitie betekent dat onze teams over goede trainers en coaches moeten kunnen beschikken. Goede opleidingen en ondersteuning zijn nodig. Van de kant van de ouders wordt verwacht dat die de coaches bij hun werk organisatorisch ondersteunen. Het sportief succesvol zijn heeft een positieve uitwerking op nieuwe leden, het publiek langs de lijn en op sponsors.

 

Wat ambitie twee en drie betreft ligt de kracht van Concordia al jarenbij een hoog niveau aan gezelligheid. Juist bij ons geldt dat veelal hele families, soms van generatie op generatie, lid zijn van Concordia. Hen bindt het team, de club waar het gezellig verblijven is en waar vele vriendschappen ontstaan. Concordia blijft dus investeren in een goede sfeer en cultuur in de vereniging via een professionele inzet van onze vrijwilligers. Voor het goed draaien van het clubhuis zijn vrijwilligers van groot belang.

Ambitie drie, respect en sportiviteit, staan bij Concordia hoog in het vaandel in de vorm van het stimuleren van goed gedrag van eenieder op en rond de velden. Het betekent in alle eenvoud het in acht nemen van de gangbare fatsoensregels.

Daarnaast wil Concordia een hoog niveau van gastvrijheid uitstralen door onze gasten goed te ontvangen.Om dat allemaal te realiseren rekent Concordia op een blijvende inzet van vrijwilligers.

Vrijwilliger worden?                                   

Graag!

RHC Concordia draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Dit wil zij ook graag zo houden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging (hiervoor bestaat het ondersteunend lidmaatschap), maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

 

Procedure

       Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of de overkoepelende dan wel betreffende commissie.

       De vrijwilligers worden tijdens dit gesprek geattendeerd op de website van de club (www.rhcconcordia.nl), waarop o.a. de huis- en gedragsregels, de aanvullende gedragsregels voor teambegeleiding, en informatie over de vertrouwenspersonen gepubliceerd zijn. Deze dienen door de vrijwilligers gerespecteerd te worden.( meer info na inlog Lisa team clubdocumenten, documenten algemeen, club regelementen

       Voor meerderjarige vrijwilligers wordt door de club een VOG verklaring aangevraagd. Deze dient iedere 3 jaar herhaald te worden.

       In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest.

Voor een volledige uitwerking van het aannamebeleid log je in via Lisa team en gaat naar Club- Documenten. Hierin staat ook verdere uitleg over de vertrouwenspersoon waar ieder lid op terug kan vallen indien zich ondanks bovenstaande maatregelen toch misstanden voordoen.

Als jij graag je steentje wil bijdragen aan het reilen en zeilen van Concordia moedigt Concordia dat uiteraard aan. 

Heb je een functie gezien die je interessant vindt, laat het dan weten aan Wim Vaessen, vice-voorzitter,  via [email protected]of 06-22772717. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een vacaturebank waarin de beschikbare functies staan met de functieprofielen.

We hopen je snel te mogen begroeten.

 

Met vriendelijk groeten

 

 

Bestuur RHC Concordia


 Bijlage: aannamebeleid 

Aannamebeleid trainers en vrijwilligers

Om de kans op problemen te verkleinen, is het belangrijk dat er aannamebeleid gaat komen voor nieuwe trainers en vrijwilligers. Aannamebeleid zal personen met verkeerde bedoelingenafschrikken. Daarnaast geef je met aannamebeleid een signaal richting ouders en sporters dat je het als vereniging belangrijk vindt om na te gaan wie je in huis haalt. Dit aannamebeleid bestaat uit drie onderdelen, die hieronder ieder nader worden toegelicht.

-   Kennismakingsgesprek

Voordat nieuwe trainers en vrijwilligers een functie gaan vervullen binnen de club, wordt een kennismakingsgesprek gehouden met de commissie die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van de vrijwilliger. Afhankelijk van de functie kunnen referenties gecheckt worden. Zo moet een penningmeester bijvoorbeeld aantoonbaar verstand van zaken hebben.

-   Gedragscode teambegeleiding ondertekenen

De gedragscode zal ondertekend worden door de nieuwe trainer en/of vrijwilliger die een jeugdteam gaat begeleiden. Zo wordt een signaal afgegeven hoe we binnen Concordia met elkaar omgaan.  Deze gedragscode zal door trainers en vrijwilligers ondertekend worden wanneer zij zich bezig gaan houden met de begeleiding van een team. Op deze manier geef je aan dat je je aan bepaalde normen en waarden houdt, zodat we met respect met elkaar omgaan binnen Concordia.

-   Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen

Personen die binnen Concordia een functie willen vervullen, zullen een VOG moeten aanvragen. Op deze manier wordt zoveel mogelijk uitgesloten dat gedragingen van een persoon in het verleden een probleem vormen voor de toekomst. De VOG wordt aangevraagd voor alle meerderjarige vrijwilligers.waaronder ook de vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding krijgen voor hun diensten.

De VOG is gratis voor vrijwilligers in de sport die niet meer dan € 1500,- op jaarbasis verdienen. Wanneer iemand buiten deze voorwaarden valt, zijn de kosten voor VOG voor de persoon zelf. Als de persoon geen VOG krijgt van het ministerie of weigert een VOG aan te vragen, zal afscheid worden genomen van deze persoon.

Minderjarige vrijwilligers

Voor minderjarige vrijwilligers hoeft geen VOG aangevraagd te worden. De vrijwilligers dienen wel de gedragsregels te ondertekenen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers tot 16 jaar en vrijwilligers van 16 tot 18 jaar. De eerste categorie ondertekent de gedragsregels samen met één ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij de tweede categorie tekent de minderjarige zelf, omdat verondersteld wordt dat dit een rechtshandeling is waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van deze leeftijd die zelfstandig verrichten.

           

Aanvraagprocedure:

-    Vereniging vraagt E-herkenning aan

-    Vereniging maakt account aan op de website (duurt 4 weken), hier moeten KVK-nummer en andere gegevens ingevuld worden, maar tevens worden er vragen gesteld over het preventiebeleid van de vereniging. Is er aannamebeleid? Worden referenties gecheckt? Worden de gedragsregels gehanteerd? Is er preventiebeleid?

-    Vervolgens heeft de vereniging een account en zet de VOG’s klaar

-    Vrijwilliger rondt de VOG af

 

Herhaling VOG

Een VOG is niet oneindig geldig. Daarom zal de VOG elke 3 jaar opnieuw worden aangevraagd. Ook als iemand gedurende een langere periode niet actief is geweest voor de club (meer dan 1 jaar), wordt opnieuw een VOG aangevraagd.

 

 Op het moment dat een vrijwilliger meerderjarig wordt, dient een VOG aangevraagd te worden.

 

Administratie rondom de VOG

  De VOG wordt vervolgens  klaargezet voor de vrijwilliger en er wordt een kopie van de VOG bewaard bij de account van de vrijwilliger (dit kan op papier of digitaal). In LISA wordt bij de persoon aangegeven dat deze een VOG heeft.

 

 

Werkzaamheden inzake VOG 2016:

Het beleid, zoals hierboven geschetst, kan gehanteerd worden bij personen die ‘nieuw’ binnen de club komen. Maar daarnaast zal voor huidige trainers en vrijwilligers een VOG aangevraagd worden. Dit zal gaan gebeuren in twee shifts, een deel zal per september 2016 aangevraagd worden en de rest per december 2016. De aanvraag voor deze VOG’s zal door een tijdelijke opgestelde commissie worden gedaan, gezien de tijdsinvestering die dat vergt.

In de eerste shift zal voor de volgende personen een VOG worden aangevraagd:

-    Betaalde trainers/coaches (ook van senioren teams)

-    Vaste coaches op teams

-    Bestuur

-    Vertrouwenspersoon 

Personen waar in de tweede shift een VOG voor aangevraagd zal worden:

-    Personen die vaak achter de bar staan/ barhoofden

-    Personen in commissies, die in aanraking komen met jeugd

 

Vertrouwenspersoon

Concordia beschikt over een (vrouwelijke) vertrouwenspersoon. Wij vinden het belangrijk dat er een tweede vertrouwenspersoon bijkomt. Op deze manier kan een lid kiezen bij wie hij/zij zijn verhaal/vraag/etc. neerlegt. Daarnaast kan een lid terecht bij vertrouwenscontactpersoon van de KNHB of naar het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Daarnaast moet gewerkt worden aan de bekendheid van de vertrouwenspersoon. In het ideale scenario weet ieder lid van de mogelijkheid af om de vertrouwenspersoon te benaderen en tevens voor welke zaken naar de vertrouwenspersoon gegaan kan worden.

 

Toepassing tuchtrecht vrijwilligers

Wanneer een lid zich op of rond het veld misdraagt, is het mogelijk om hem of haar via hettuchtrecht van de KNHB een straf op te leggen of een tuchtzaak te starten.Deze weg kan echter niet bewandeld worden wanneer iemand geen lid is van de KNHB. Dan is aangifte doen bij de politie de enige mogelijkheid.

Daarom zullen vrijwilligers die geen lid zijn een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) tekenen. Hiermee kunnen vrijwilligers, indien nodig, ook via het tuchtrecht van de bond berecht worden. Dit, omdat het reguliere strafrecht minder mogelijkheden biedt om snel, met passende maatregelen op te treden tegen ongewenst gedrag. 

Roermond, maart 2016

 

Bestuur RHC Concordia